Looduse ja rohetehnoloogiate õppekava on kinnitatud

Looduse ja rohetehnoloogiate õppekava on kinnitatud

Huvikool SelgeSiht ja õppekava „Loodus ja rohetehnoloogia“ (kood: 247062) kinnitati Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri 22.09.2023 käskkirjaga nr 1.1-3/23/127 “Tegevuslubade andmine erahuvikoolidele ja õppekavade registreerimine Eesti hariduse infosüsteemis”. 

Õppekava maht on 40 akadeemilist tundi ja on valdavalt kavandatud õuesõppena. Teemad on: inimesne ja keskkond, turvalisus looduses, loodus: kooslused, elurikkus ja ökosüsteemid, loodusvaatlused, looduse tunnetamine ja pärandkultuuriobjektid looduses, keskkonnateadlik käitumine ja loodushoid, nutikas jäätmekasutus ja keskkonnahoidlik jäätmekäitlus, looduskasutus ja ringmajandus ning keskkonnahoidlik põllumajandus ja metsandus.

Rohetehnoloogiate teemal tutvustatakse erinevaid rohetehnoloogiaid, tehakse lihtsaid praktilisi katseid ja lahendatakse ülesandeid erinevatest valdkondadest (energia, nutikad ehitised ja transport, õhk, vesi ning kaugseire kui keskkonnasäästlik lahendus.

Ainekava raames räägime ka väärtustest ja innovatsioonist, ehk sellest, kuidas head ideed reaalsusesse jõuavad.

Õppekava on mõeldud lastele ja noortele erinevas vanuses. Õppekava alusel moodustatavad huviringid ja õppegrupid koostatakse vanuserühmade põhjal ning teemad kohandatakse vanuserühmiti eakohaselt.