Loodusharidus: looduse ja ühiskonna suhted - retked, õpitoad, mets ja pärandkultuur

Loodushariduskeskus SelgeSiht viib õpilastele läbi mitmekülgseid keskkonnahariduse aktiivõppe­prog­ramme, õuesõppe tunde ja seminare kodukohalähedase looduse, rohetehnoloogiate, loodushoiu, metsade ja pärandkultuuri teemal. Keskendume säästvale ja jätkusuutlikule loodushoiule ja metsan­dusele, turvalisusele ja ohutusele looduses, kliima­muutuste mõjule Eestis ja ringmajandusele.

Igal õppeprogrammil on konkreetne eesmärk ning seosed keskkonna-teadlikkuse ja säästva arengu teemadega. Lähtume kooskõlast riikliku õppekavaga, rakendame aktiivõppemeetodeid eelistades õuesõpet, teeme eksperimente, analüüsime ja arutleme.

Meie programmid on mõeldud põhikooli I, II ja III astmele ning gümnaasiumile. Mitmed programmid kannavad Keskkonnahariduse Ühingu poolt väljastatavat märgist “Läbimõeldud programm”. Soovi korral viime õppeprogramme läbi ka lasteaedadele ja täiskasvanutele.

loodusharidus

Loodusharidus - uue pilguga tuttavas ümbruses

SelgeSiht loodushariduse õppeprogrammid ja huviringid toimuvad peamiselt kolmes asukohas: Harjumaal, Lääne-Virumaal ja Viljandimaal. Mitmekesisel loodusalal saavad õpilased  kogeda praktilisi elamusi ja õppida uusi teadmisi. Praktilised metsaretked näitavad erinevaid liike, nende omavahelisi seoseid ja ökosüsteemide puutupunkte kogukonnaga ja ühiskonnaga –  metsa eluring on võrreldav inimese omaga, see on õppekeskkonnana orgaaniliselt lähedane ja mõistetav.  Looduse ja inimese seoste mõistmine aitab kaasa jätkusuutlikule keskkonnahoiule ja looduskäitumisele ning sellega loome aluse elukeskkonna väärtustamisele ja hoidmisele.

 

Kõiki loodushariduse õppeprogramme ja õpitube saab kohandada täpsemate soovide põhjal. Õppeprogrammid saame soovi korral läbi viia ka kooli poolt valitud asukohas ning kohandada liikumise või muu erivajadusega õpilastele. Samuti on võimalikud õuesõppe tegevused ja retked ka teistel teemadel vastavalt soovile ja vajadustele ning mujal Eestis. 

Mets ja loodusharidus

Õpperetked ja õpitoad Harjumaal

Harjumaal tutvustavad loodushariduse õppeprogrammid linnalähedase metsa eripära ning looduse ja inimkeskkonna mõju kokkupuuteid. Linnalähedasel metsal on oluline roll ka puhke- ja rekreatsioonitegevustes ning siia kaasneb ka loodushoiu ja jäätmemajanduse teema. Põhikooli õppeprogrammid toimuvad mitmekesisel loodusalal Tallinna, Viimsi ja Maardu piiril, kuhu pääseb ka ühistranspordiga, aga soovi korral ka mujal, kasvõi koolis õuesõppena või klassis. Õppeprogrammi nimele vajutades on link keskkonnahariduse portaali, programmi ees olev sümbol näitab, et tegemist on tunnustatud läbimõeldud nn murakamärgisega programmiga:

Täpsemalt on meie õpperetked ja õpitoad kirjeldatud keskkonnahariduse portaalis.

Loodushariduse õppeprogramm Harjumaal

Broneeri või küsi täiendavat infot e-kirja teel loodusharidus@selgesiht.ee või telefonitsi 5918 9000

Loodusharidus – õpperetked ja õpitoad Lääne-Virumaal

Lääne-Virumaa õppeperogrammid tutvustavad kodulähedast metsa ning õpetada turvalist ja säästlikku käitumist ning jätkusuutlikku metsahoidu:

  • “Mets meie ümber” (1.-3. klass),
  • “Õpperetk metsatallu” (4.-6. klass),
  • “Elupaigasäästlik metsamajandamine erametsas” (7.-9. klass),
  • “Looduskaitse ja kaasamine” (7.-9. klass), 
  • “Keskkonnajulgeolek ja looduskaitse” (gümnaasiumiõpilastele).

Loodushariduse õppeprogrammid toimuvad põlises talumetsas Lääne-Virumaa lõunaosas Tudu piirkonnas.

Programmid käsitlevad riikliku õppekava teemasid, aga ka metsa kui terviku erinevaid arengujärke ning arutlust metsa eluringi ja metsa jätkusuutliku kasutuse üle. Elu kunagises metsatalus, turvalisus looduses ja muud teemad! Täpsemalt on õppeprogrammid kirjeldatud lehel loodushariduse õppeprogrammid Lääne-Virumaal.

Täiendav info e-kirja teel loodusharidus@selgesiht.ee või telefonitsi 5918 9000. 

loodushariduse õppeprogramm Lääne-Virumaal

Loodusharidus – õpperetked ja õpitoad Viljandimaal

Viljandimaa loodushariduse õppeprogrammid keskenduvad talumetsale, eesmärk on tutvustada kodulähedast metsa meie ümber ning õpetada turvalist ja säästlikku käitumist ning jätkusuutlikku metsahoidu:

  • “Mets meie ümber” (1.-3. klass),
  • “Tutvumine talumetsaga” (4.-6. klass),
  • “Tulundusmets kui puhkeala” (7.-9. klass),
  • “Looduskaitse ja kaasamine” (7.-9. klassile),
  • “Keskkonnajulgeolek ja looduskaitse” (gümnaasiumiõpilastele).

Loodushariduse õppeprogrammid toimuvad Uuealle talumetsas ja õpiõuel – pikaajaliselt keskkonnahalidlikult majandatud salumetsas Viljandimaa idaosas Kolga-Jaani lähedal. Elurikkus ja erinevad metsakooslused pakuvad suurepärast võimalust teha praktilisi tegevusi, arutada metsa eluringi üle, rääkida turvalisusest looduses ning vaadata elurikkuse ja pärandkultuuri elemente looduses. 

Täpsemalt on õppeprogrammid kirjeldatud lehel loodushariduse õppeprogrammid Viljandimaal

Loodushariduse õppeprogramm Viljandimaal

Broneeri või küsi täiendavat infot e-kirja teel loodusharidus@selgesiht.ee või telefonitsi 5918 9000

Pakume ka muid aktiivseid loodustegevusi – metsamatku, rekreatsioonitegevusi ja loodusretki. Vaata lehte kõik loodustegevused.

Samuti pakume metsa ja looduse avastamisega seotud aktiivseid sünnipäevaprogramme osalistele vanuses 0-99+, vaata lehte Sünnipäevapidu metsas!

Meie loodusteemalised videod ja fotod: