Keskkonna ja kogukondade jätkusuutlikkus ja turvalisus

Keskkonna ja kogukondade jätkusuutlikkus on meie jaoks oluline. Selle mitmekülgseks toetamiseks ja analüüsiks viime läbi rakendusuuringuid loodus-, tehnika- ja sotsiaalteadustes. Teostame kogukondade kestlikkuse  ja kerksuse uuringuid, keskkonna- ja roheuuringuid ning  kogukondade ja keskkonna interaktsioonide analüüse. Samuti osaleme ning veame eest arendusprojekte keskkonnahoiu, keskkonnateadlikkuse ja jätkusuutlikkuse teemadel. Meie projektid keskenduvad kogukonna turvalisuse, kaasamise ja võimestamise ning elukeskkonna parendamisele. 

Uurimis- ja arendustegevus: näiteid projektidest

Meie tiimi liikmed on osalenud ja osalevad mitmes rahvusvahelises ja siseriiklikus projektis, sealhulgas Euroopa Horisondi, Horisont 2020, FP7 ning Euroopa Kaitseagentuuri projektides. Mõned näited:

Süsiniku sidumise lahendused Euroopa Liidu kliimaeesmärkide täitmiseks (2023-2027). EL (Euroopa Horisont) rahastatav projekt. Roll: võimalike lahenduste ja stsenaariumite analüüs, keskkonnaseire, tulemuste süntees. Vaata täpsemat kirjeldust siit.

Keskkonnahoid läbi rohetehnoloogia (2022-2023). Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastatav projekt. Roll: projekti vastutav täitja, õppeprogrammi koostamine, õppevahendite komplekteerimine, koolituste läbiviimine. Vaata projekti kodulehte siit.

Kogukondade kriisivalmidus

Kogukondade kriisivalmiduse ja turvalisuse uuringud (2023). Roll: uuringu disain, küsitluse ettevalmistus ja läbiviimine, tulemuste analüüs ja süntees ning esitlus. 

Kriisivalmiduse tõstmine

Kogukonna kriisivalmiduse tõstmise arendusprojekt (2023). Roll: uuringu kavandamine, küsitluse läbiviimine, riskianalüüsi ja kestlikkuse analüüsil osalemine, koolituste ja seminaride korraldamisel osalemine. 

Keskkonnajalajälje vähendamine

Keskkonnajalajälje ja selle vähendamise võimaluste uuring (2020-2021). RK finantseeritud projekt 20110 (projekti kirjeldus ETIS-es). Roll: RKK allpartnerina valdkonna analüüs, mudeli ja hindamise töövahendi väljatöötamine, tulemuste süntees.

Hoonete turvalisuse mudeli väljatöötamine

Ühiskondlike hoonete turvalisuse mudeli väljatöötamine (2018-2020). Roll: hooneportfelli ja oluliste tunnuste analüüs, mudeli väljatöötamine, koolitus.

Ühiskonna turvalisus - mehitamata õhusõidukid

Mehitamata õhusõidukite ja nende vastase kaitse uuring (2018-2019). Roll: kvalitatiivne uuring, intervjuud, analüüs, tulemuste süntees.

Keskkonnateadlikkuse programmid

Keskkonnateadlikuse programmide väljatöötamine (alates 2018). Roll: programmide väljatöötamine, vajaduste väljaselgitamine, õppeprogrammide ja seminaride läbiviimine.

Keskkonna ja kogukondade jätkusuutlikkus - uued koostöövõimalused

SelgeSiht OÜ uurimis- ja arenduskeskus CESERE on valmis osalema täiendavates koostöötegevustes, uuringutes ja projektides, mille fookuses on keskkonna ja kogukondade jätkusuutlikkus. Pakume oma teadmisi ja kogemusi kogukondades ilmnevate trendide ja nähtuste analüüsil, modelleerimisel, simulatsioonil ning asjakohaste lahenduste väljatöötamisel. 

Meie peamised tavapärased tegevused rahvusvahelistes ja Eesti-sisestes projektides: keskkonnaseire ja stsenaariumite modelleerimine, keskkonnajalajälje hindamine, kogukondade võimestamine, teabevahetus ja sobivate lahenduste kavandamine, olukorrateadlikkus, keskkonna füüsilise turbe ja ilmneva käitumise analüüs.

Tellige meilt uuring või konsultatsioon või küsige täpsema infot: e-post selgesiht@selgesiht.eu või helistage 5918 9000.

Seminarid ja koolitused

Vastavalt tellimusele viime läbi seminare ja koolitusi ka järgmistes valdkondades:

  • keskkonnateadlikkus – kuidas jõuda tarkade otsusteni arvestades keskkonna olukorda,  kestlikkust, olulisemaid trende ja kogukondade ootusi elukeskkonna kaliteedile; vaata täpsemalt ka lehelt Keskkonnateadlikkus;
  • olukorrateadlikkus – kuidas kujundada ja hoida organisatsioonis strateegilist ja taktikalist olukorrapilti ning kasutada seda juhtimisotsuste tegemisel; kuidas kujundada protsesse, et tagada olukorrateadlikkus organisatsioonis;
  • teadmushaldus – kuidas koguda, hallata ja jagada ilmutatud (explicit) ja ilmutamata (tacit) teadmust organisatsiooni eesmärkide paremaks saavutamiseks ning olukorrateadlikkuse tagaimiseks;
  • projektide koostamine – projektitaotluste koostamise alused ja täiendavad nüansid olenevalt rahastusprogrammist (eelkõige Euroopa Horisont, ent ka muud rahvusvahelised ja Eesti-sisesed rahadusallikad);
  • projektijuhtimine – projektijuhtimise põhialused ning täiendavad kriteeriumid (edenemine, tulemuslikkus, meeskonnajuhtimine, koostöö tellijatega,  dokumentatsioon, auditiks valmistumine),  mida arvestada olenevalt rahastusest (Euroopa Horisont, muud Eesti-sisesed ja rahvusvahelised projektid). 

Vaata täpsemalt lehelt koolitused ja seminarid.

Tellige meilt seminar, koolitus või konsultatsioon või küsige täpsema infot: e-post selgesiht@selgesiht.eu või helistage 5918 9000.