Loodushariduse õppeprogrammid Viljandimaal kõigile kooliastmetele

Viljandimaal pakume erinevatele kooliastmetele viite õppeprogrammi: kolme õpperetke ja kahte õpituba. Õpperetkede läbiviimiseks oleme ette valmistanud sobivad alad mitmekesises talumetsas Viljandimaal Kolga-Jaani lähedal, ent vajadusel saame õpperetki ette valmistda ja läbi viia ka mujal. Õpitube saame läbi viia koolides või erinevates looduslikes kohtades.

Loodushariduse õppeprogrammid Viljandimaal arvestavad nii piirkonna loodust kui ka pärandkultuuri, suhteid kogukonnaga ja ühiskonnaga tervikuna ning aktuaalsete keskkonnaprobleemide eakohast käsitlust. Õpperetked viiakse läbi PEFC sertifikaadiga erametsas.

Õpperetk Mets meie ümber: tutvumine kodulähedase metsaga Viljandimaal 1.-3. klassile

Õppeprogrammi eesmärk on tutvustada kodulähedast metsa meie ümber ning õpetada turvalist ja säästlikku käitumist.

 • Sihtrühm: 1.-3. klass, eesti õppekeel, kuni 25 õpilast, suurem grupp jagatakse vajadusel grupp kaheks ja kaasatakse täiendav juhendaja. Programm on kohandatav ka liikumise erivajadusega õpilastele.
 • Programmi kestab 2,5 tundi. Õppeks sobivad kõik aastaajad.
 • Vajalik varustus: tavapärane aastaajale vastav õuejalats või matkajalats. Soovitavalt võileivad ja jook (vesi) kergeks eineks looduses.
Mets meie ümber - loodushariduse õppeprogrammid Viljandimaal
 • Õppeprogrammi eesmärgid: võimalda õpilastele aktiivset tegevust looduses; kujundada õpilastes teadmine ja oskus turvaliselt ja säästlikult looduses käitumise kohta; anda teadmisi loodusest ja metsa eluringist; harjutada meeskonnatöö oskusi; näidata õppeainete ja looduse seoseid ning harjutada nende rakendamist.
 • Seosed riikliku õppekavaga: käitub loodust hoidvalt; oskab sihipäraselt vaadelda, erinevusi ja sarnasusi märgata ning kirjeldada; oskab ohtlikke olukordi vältida ja ohuolukorras abi kutsuda. Õppekava rakendamisel loodusesse täpsustatakse soovi korral teema (näiteks 1. klassile: puu eluring, loomade jäljed, loomad ja aastaajad, tiigi elanikud, mis saab jäätmetest; 2. klassile elupaik, metsas elavad loomad; 3. klassile eluslooduse mitmekesisus, loomade eluviis, imetajad, plaan ja kaart).
 • Seosed keskkonnateadlikkuse ja säästva arengu teemadega: käsitletakse metsa eluringi ning säästlikku ja jätkusuutliku looduskasutust ning käitumist looduses, arutletakse kliimamuutuste mõju üle Eesti loodusele.

Programmi ülesehitus

Päevakava. Õppeprogramm koosneb kuuest osast ja kokkuvõtvast arutlusest:

 1. Ohutus looduses (10 minutit). Koguneme metsaservas endises taluõues ja vaatame, mida enda ümber näeme. Räägime ohutust viibimisest ja turvalisusest metsas. Lepime kokku käitumisreeglid õpperetkel.
 2. Tutvumine metsaga (30 minutit). Arutleme, mis on mets. Läheme metsa – käime erinevates kasvukohatüüpides, räägime metsa elutsüklist, vaatame erinevas arengujärgus olevaid puid ja metsapõlvkondade vaheldumist ning erinevaid looduskooslusi. Võrdleme looduslikku ja istutatud metsa. Teadmiste kinnistamiseks teeme katseid ja mängime metsamänge.
 3. Loomade jäljed ja orienteerumine looduses, harjutame ainetunde (30 minutit). Proovime erinevates ainetundides õpitut ühiselt looduses näitlikustada. Uurime teiste loomade toimetamise jälgi looduses.
 4. Istutame puid (20 minutit). Jaguneme väikesteks gruppideks ja iga grupp istutab ühe puu (kask, tamm, kuusk vms).
 5. Tunnetame metsa ja metsapaus (30 minutit). Kasutame oma viit meelt metsa tunnetamiseks. Vaatleme ja kuulame metsa. Kompame puid ja erinevaid objekte väikesel juhen­datud rajal. Söögipaus kaasavõetud võileibade ja joogiga. Piparmünditee.
 6. Maastikumäng (20 minutit). Jaguneme võistkondadeks ning püüame omandatud teadmisi rakendades kaardi abil leida peidetud aardeid ning vastata küsimustele.
 7. Kokkuvõte ja tagasiside (10 minutit). Võtame kokku õppepäeval omandatu. Arutame, mida me sellest edaspidiseks kaasa võiksime võtta ja kuidas käituda loodushoidlikult.

Õppekeskkond ja turvalisus.

Uuealle talumets Viljandimaal Kolga-Jaani lähistel on valitud õpperetke eesmärki silmas pidades ning loob mitmekesised võimalused õpiväljundite saavutamiseks. Õppeprogrammi viime läbi PEFC sertifikaadiga erametsas, kus on erineva vanusega looduskooslused. PEFC-sertifitseerimine näitab, et mets on majandatud vastutustundlikult ja oluline on sotsiaalsete, kultuuriliste, keskkonna ning majanduslike hüvede hoidmine ja säilitamine. Õppekeskkonna valikul on turvalisus ja ligipääsetavus olnud oluliseks kriteeriumiks. Õpperetkeks kasutatav piirkond (10 ha) on looduses eristatav ning piiritletud põldudega. Õpiõue käigus läbitakse ligikaudu 3 km. Õpilased liiguvad koos saatjaga. Õpperetke alguses tutvustatakse ohutusreegleid ning vajadusel kinnitatakse õpilasele käepael retke korraldaja andmete ja kontakttelefoninumbriga. Retke saatvale õpetajale antakse kaart.

Õpperühma saatva õpetaja roll.

Õpperühma saatva õpetaja roll: õppekäigu kokkuleppimisel täpsustada õpperühma suurust, vanust ja võimalikke erivajadusi ning soovi korral täpsemat fookust. Õppekäigu ajal eeldame, et õpetaja tagab osalejate võimalikult asjakohase ja distsiplineeritud käitumise ning osaleb omal äranägemisel tegevustes.

Õpperetke ja selle läbiviimise täpsem kirjeldus on siin: L71. Kodulähedane mets meie ümber (1.-3. kl Viljandimaal) 2022. Õppeprogrammi on kohandatud Eesti Keskkonnahariduse Ühingu keskkonnaharidusliku õppeprogrammi kirjelduse kvaliteeti tõendava märgise „Läbimõeldud programm“, märgise nr 5 saanud õppeprogrammi “Mets meie ümber (1.-3. klassile, Harjumaal) põhjal.

Broneeri õppeprogramm või küsi täiendavat infot  uuealle@uuealle.ee või telefonitsi 5918 8000.

Loodushariduse õppeprogrammid Viljandimaal 4.-6. klassile

Keskkonnaharidus märgis läbimõeldud programm

 

Õpperetk "Tutvumine talumetsaga" Viljandimaal 4.-6. klassile

Õppeprogrammi eesmärk on tutvustada mitmekesist talumetsa ja õpetada turvalist ja säästlikku käitumist ning jätkusuutlikku loodushoidu.

 • Programmi sihtrühm: 4.-6. klass, eesti õppekeel, kuni 25 õpilast, suuremat gruppi käsitletakse vajadusel ja kokkuleppel kahe klassina ning kaasatakse täiendav juhendaja.
 • Programm kestab 3 tundi ja sobib läbimiseks igal aastaajal. Vahendid õpperetke juhendaja poolt. Õppeprogrammi läbiviimise saab kohandada ka liikumise erivajadusega õpilastele.
 • Vajalik varustus: tavapärane aastaajale vastav õuejalats või matkajalats ning ilmale vastav riietus. Soovitavalt võileivad ja jook (vesi) kergeks eineks looduses.
Tutvumine talumetsaga - loodushariduse õppeprogrammid Viljandimaal
 • Õppeprogrammi eesmärgid. Võimaldada õpilastele aktiivset tegevust looduses; kujundada õpilastes teadmine ja oskus turvaliselt ja säästlikult looduses käitumise kohta; anda teadmisi erinevatest metsatüüpidest, metsa eluringist ja inim¬tegevuse mõjust; harjutada meeskonnatöö oskusi; näidata kooli õppeainete ja looduse seoseid ning harjutada nende märkamist ja rakendamist.
 • Seosed riikliku õppekavaga: väärtustab säästvat eluviisi, oskab esitada loodusteaduslikke küsimusi ja hankida loodusteaduslikku teavet, oskab looduses käituda, huvitub loodusest ja looduse uurimisest. Õppeprogrammis tutvustatav seotakse osaleva klassi ainekavaga riikliku õppekava baasil (nt 4. klass – taimed ja loomad inimese elus, puu vaatlus eri aastaaegadel, inimese sõltuvus loodusest, elu erinevates keskkonnatingimustes; 5. klass – vesi, loomade kohastumised, õhk, õhu saastamine, asula, keskkonnatingimused; 6. klass – mets elukeskkonnana, metsatüübid, elurikkus, tasakaal, inimese mõju, loodus- ja keskkonnakaitse).
 • Seosed keskkonnateadlikkuse ja säästva arengu teemadega: käsitletakse metsa eluringi ning säästlikku ja jätkusuutliku looduskasutust ning käitumist looduses, arutletakse kliimamuutuste mõju üle Eesti loodusele.

Programmi ülesehitus

Päevakava. Õppeprogramm koosneb viiest osast ja kokkuvõtvast arutlusest:

 1. Ohutus looduses (15 minutit). Koguneme metsaservas endises taluõues ja vaatame, mida enda ümber näeme. Räägime ohutust viibimisest ja turvalisusest metsas. Lepime kokku käitumisreeglid õpperetkel.
 2. Tutvumine metsaga (40 minutit). Läheme metsa – käime erinevates kasvukohatüüpides, räägime metsa elutsüklist, vaatame erinevas arengujärgus olevaid puid ja metsapõlvkondade vaheldumist ning erinevaid looduskooslusi. Võrdleme looduslikku ja istutatud metsa.
 3. Inimtegevus metsas, säästlik metsamajandamine (40 minutit). Arutleme inimtegevuse mõju üle praktiliste näidete varal. Vaatame, kuidas on metsa majandatud nii, et elupaigad oleksid kestvad. Istutame puid. Jaguneme väikesteks gruppideks ja iga grupp istutab ühe puu (kask, tamm, kuusk vms).
 4. Mets kui virgestus- ja puhkeala (40 minutit). Teeme erinevaid aktiivtegevusi metsas, muuhulgas näitame, kuidas saab rakendada koolis erinevates ainetundides õpitut loodusobjektide peal. Tunnetame metsa ja metsapaus. Kasutame oma viit meelt metsa tunnetamiseks. Vaatleme metsa. Kuulame metsa. Kompame puid ja erinevaid objekte väikesel juhendatud rajal. Haistmis- ja maitsemeelt rakendame taimetee nautimisel. Söögipaus kaasavõetud võileibade ja joogiga.
 5. Teadmiste süstematiseerimine, kokkuvõte ja tagasiside (40 minutit). Lahendame praktilisi ülesandeid ja rakendame omandatud teadmisi küsimustele vastamiseks. Võtame kokku õppepäeval omandatu. Arutame, mida me sellest edaspidiseks kaasa võiksime võtta. Räägime jätkusuutlikust loodushoiust ja elukeskkonna kaitsmisest.

Õppekeskkond ja turvalisus. 

Uuealle talumets Viljandimaal Kolga-Jaani lähistel on valitud õpperetke eesmärki silmas pidades ning loob mitmekesised võimalused õpiväljundite saavutamiseks. Õppeprogrammi viime läbi PEFC sertifikaadiga erametsas, kus on erineva vanusega looduskooslused. PEFC-sertifitseerimine näitab, et mets on majandatud vastutustundlikult ja oluline on sotsiaalsete, kultuuriliste, keskkonna ning majanduslike hüvede hoidmine ja säilitamine. Õppekeskkonna valikul on turvalisus ja ligipääsetavus olnud oluliseks kriteeriumiks. Õpperetkeks kasutatav piirkond (10 ha) on looduses eristatav ning piiritletud põldudega. Õpiõue käigus läbitakse ligikaudu 3 km ning õpiõue teemapunkte käsitletakse vastavates teema­punktides rajal.

Õpperühma saatva õpetaja roll.

Õppekäigu kokkuleppimisel täpsustada õpperühma suurust, vanust ja võimalikke erivajadusi ning soovi korral täpsemat fookust. Õppekäigu ajal eeldame, et õpetaja tagab osalejate võimalikult asjakohase ja distsiplineeritud käitumise ning osaleb soovi korral omal äranägemisel kõikides moodulites.

Õpperetke ja selle läbiviimise täpsem kirjeldus on siin: L72. Tutvumine talumetsaga (4.-6. klassile Viljandimaal) 2022. Õppeprogramm on saanud Eesti Keskkonnahariduse Ühingu keskkonnaharidusliku õppeprogrammi kirjelduse kvaliteeti tõendava märgise „Läbimõeldud programm“, märgis nr 459.

Broneeri õppeprogramm või küsi täiendavat infot uuealle@uuealle.ee või telefonitsi 5918 8000.

Aktiivse loodushoiu õpiõu 4.-6. klassile Viljandimaal

Aktiivse loodushoiu õpiõues räägime keskkonnahoiu tähtsusest, ringmajandusest ja prügi sorteerimisest ning kliimamuutuste mõjust Eesti loodusele. Samuti muude loodushoiu aktuaalsete probleemide ja lahendusvõimaluste üle. Räägime looduskaitselistest ja loodust tutvustavatest tegevustest ning võimalustest.

 • Programmi sihtrühm: 4.-6. klass, eesti õppekeel, kuni 25 õpilast, suuremat gruppi käsitletakse vajadusel ja kokkuleppel kahe klassina ning kaasatakse täiendav juhendaja.
 • Programm kestab 3 tundi ja sobib läbimiseks igal aastaajal. Vahendid õpperetke juhendaja poolt. Õppeprogrammi läbiviimise saab kohandada ka liikumise erivajadusega õpilastele.
 • Vajalik varustus: tavapärane aastaajale vastav õuejalats või matkajalats ning ilmale vastav riietus. Soovitavalt võileivad ja jook (vesi) kergeks eineks looduses.
Aktiivse loodushoiu õpiõu 4.-6. klassile Viljandimaal
 • Õppeprogrammi eesmärgid. Võimaldada õpilastele aktiivset tegevust looduses; kujundada õpilastes teadmine ja oskus turvaliselt ja säästlikult looduses käitumise kohta; anda teadmisi erinevatest metsatüüpidest, metsa eluringist ja inim-tegevuse mõjust; harjutada meeskonnatöö oskusi; näidata kooli õppeainete ja looduse seoseid ning harjutada nende märkamist ja rakendamist.
 • Seosed riikliku õppekavaga: väärtustab säästvat eluviisi, oskab esitada loodusteaduslikke küsimusi ja hankida loodusteaduslikku teavet, oskab looduses käituda, huvitub loodusest ja looduse uurimisest. Õppeprogrammis tutvustatav seotakse osaleva klassi ainekavaga riikliku õppekava baasil (nt 4. klass – taimed ja loomad inimese elus, puu vaatlus eri aastaaegadel, inimese sõltuvus loodusest, elu erinevates keskkonnatingimustes; 5. klass – vesi, loomade kohastumised, õhk, õhu saastamine, asula, keskkonnatingimused; 6. klass – mets elukeskkonnana, metsatüübid, elurikkus, tasakaal, inimese mõju, loodus- ja keskkonnakaitse).
 • Seosed keskkonnateadlikkuse ja säästva arengu teemadega: käsitletakse metsa eluringi ning säästlikku ja jätkusuutliku looduskasutust ning käitumist looduses, arutletakse kliimamuutuste mõju üle Eesti loodusele.

Programmi ülesehitus

Päevakava.

Õpiõue raames käsitletakse kaheksat teemat. Õpiõue läbimisel metsas või õuesõppe vormis on 8 temaatilist rajapunkti. Osalejatele antakse tööleht, mis sisaldab teemakohaseid kontrollküsimusi ning viiteid veebilehtedele ja filmidele. Töölehte saab kasutada nii rajal kui raja läbimise järgselt iseseisva või rühmatööna. Teemad:

 1. Mina ja loodus (20 minutit)
 2. Elurikkus, püsivus ja muutumine (25 minutit)
 3. Looduskasutus, ringmajandus ja tehnoloogia (20 minutit)
 4. Kliimamuutused maailmas ja Eestis (20 minutit)
 5. Loodushoid ja looduskaitse Eestis ning maailmas (20 minutit)
 6. Igaühe loodushoid – milleks ja kuidas? (25 minutit)
 7. Jäätmete sorteerimine ja loodushoid (20 minutit)
 8. Mida võtan õpiõuest teadmisena kaasa? (20 minutit)

Õppekeskkond ja turvalisus. 

Uuealle talumets Viljandimaal Kolga-Jaani lähistel on valitud õpperetke eesmärki silmas pidades ning loob mitmekesised võimalused õpiväljundite saavutamiseks. Õppeprogrammi viime läbi PEFC sertifikaadiga erametsas, kus on erineva vanusega looduskooslused. PEFC-sertifitseerimine näitab, et mets on majandatud vastutustundlikult ja oluline on sotsiaalsete, kultuuriliste, keskkonna ning majanduslike hüvede hoidmine ja säilitamine. Õppekeskkonna valikul on turvalisus ja ligipääsetavus olnud oluliseks kriteeriumiks. Õpperetkeks kasutatav piirkond (10 ha) on looduses eristatav ning piiritletud põldudega. Õpiõue käigus läbitakse ligikaudu 3 km ning õpiõue teemapunkte käsitletakse vastavates teema­punktides rajal.

Õpperühma saatva õpetaja roll.

Õppekäigu kokkuleppimisel täpsustada õpperühma suurust, vanust ja võimalikke erivajadusi ning soovi korral täpsemat fookust. Õppekäigu ajal eeldame, et õpetaja tagab osalejate võimalikult asjakohase ja distsiplineeritud käitumise ning osaleb soovi korral omal äranägemisel kõikides moodulites.

Õpperetke ja selle läbiviimise täpsem kirjeldus on siin: L74. Aktiivse loodushoiu õpiõu (4.-6. klassile Viljandimaal) 2022

Broneeri õppeprogramm või küsi täiendavat infot  uuealle@uuealle.ee või telefonitsi 5918 8000.

Loodushariduse õppeprogrammid Viljandimaal 7.-9. klassile

Looduskaitse ja kaasamise õpiõu

Looduskaitse ja kaasamise õpiõues räägime praktilise loodushoiu, looduse propageerimise ja looduskaitsele kaasamise teemadel. Arutleme ringmajanduse, prügi sorteerimise, kliimamuutuste ning muude keskkonnahoiu aktuaalsete probleemide ja lahendusvõimaluste üle. Räägime looduskaitselistest ja loodust tutvustavatest tegevustest ning võimalustest Eestis.

 • Programmi sihtrühm: 7.-9. klass, kuni 25 õpilast, suuremat gruppi käsitletakse vajadusel ja kokkuleppel kahe klassina ning kaasatakse täiendav juhendaja.
 • Programm kestab 3 tundi ja sobib läbimiseks igal aastaajal. Vahendid õpperetke juhendaja poolt.
Keskkonnateadlikkuse ja kaasamise õpiõu 7.-9. klassile Viljandimaal

Õppeprogrammi eesmärgid

 • Õpitulemus: õpilastel on arusaam loodushoiu olulisusest, õpilastel on teadmised säästliku ja jätkusuutliku käitumise ning nende rakendamise kohta. Õpilastel on esmased teadmised ringmajandusest, kliimamuutuste mõjust Eesti loodusele ning meeskonnatöö ja kaasamise oskused.
 • Seosed riikliku õppekavaga: mõistab inimese ja keskkonna seoseid, suhtub vastutustundlikult elukeskkonda ning elab ja tegutseb loodust ja keskkonda säästes; oskab esitada loodusteaduslikke küsimusi, nende üle arutleda, esitada teaduslikke seisukohti ja teha tõendusmaterjali põhjal järeldusi. Õppeprogrammis tutvustatav seotakse osaleva klassi ainekavaga riikliku õppekava baasil (nt 7. klass: mõõtmised ja tulemuste esitamine, aine olekud, sademed, väärtused ja väärtushinnangud, tervis ja tervislik elustiil, kehaline aktiivsus; 8. klass: kodanikuühiskond, suhtlemisoskus, inimtegevusega kaasnevad keskkonnaprobleemid, veestik; 9. klass: majandusgeograafia, tarbimine, Eesti kliima ja seda kujundavad tegurid).
 • Seosed riikliku õppekavaga (gümnaasium): kultuuri- ja väärtuspädevus – tajuda, analüüsida ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, ühiskonnaga, loodusega; väärtustada inimlikku, kultuurilist ja looduslikku mitmekesisust; sotsiaalne ja kodanikupädevus – suutlikkus mõista globaalprobleeme, võtta kaasvastutus nende lahendamise eest; väärtustada ja järgida jätkusuutliku arengu põhimõtteid; tunnetada end dialoogivõimelise ühiskonnaliikmena Eesti, Euroopa ja kogu maailma kontekstis;  keskkond ja jätkusuutlik areng – taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda ning väärtustades jätkusuutlikkust, on valmis leidma lahendusi keskkonna- ja inimarengu küsimustele.
 • Seosed keskkonnateadlikkuse ja säästva arengu teemadega: käsitletakse keskkonnakaitse ning looduskaitseliste tegevuste olulisust, säästlikku ja jätkusuutliku looduskasutust ning käitumist looduses, arutletakse kliimamuutuste mõju üle Eesti loodusele.

Õppeprogrammi ülesehitus

Päevakava. Õpitoa raames käsitletakse kaheksat teemat. Õpitoa läbimisel on 8 temaatilist rajapunkti. Osalejatele antakse tööleht, mis sisaldab teemakohaseid kontrollküsimusi ning viiteid veebilehtedele ja filmidele. Töölehte saab kasutada nii rajal kui raja läbimise järgselt iseseisva või rühmatööna. Teemad:

 1. Mina ja loodus (20 minutit)
 2. Elurikkus, püsivus ja muutumine (25 minutit)
 3. Looduskasutus, ringmajandus ja tehnoloogia (20 minutit)
 4. Kliimamuutused maailmas ja Eestis (20 minutit)
 5. Looduskaitse Eestis ja maailmas (20 minutit)
 6. Igaühe loodushoid – milleks ja kuidas? (25 minutit)
 7. Kaasamine (20 minutit)
 8. Minust muutub maailm (25 minutit)

Õppekeskkond ja turvalisus. 

Õpiõue asukohaks võib olenevalt aastaajast olla klassiruum, koolilähedane õueala või õpiõue korraldaja poolt organiseeritud õpperuum või õppeala vabas looduses. Õpiõue saame läbi viia nii kooli poolt pakutud kui meie valitud sobivas keskkonnas ja asukohas. Omalt poolt pakume programmi läbiviimiseks Uuealle talumetsa ja õpiõue Viljandimaal Kolga-Jaani lähistel. Õpiõue käigus läbitakse ligikaudu 4 km ning õpiõue teemapunkte käsitletakse vastavates teema­punktides rajal.

Õpperühma saatva õpetaja roll.

Õppekäigu kokkuleppimisel täpsustada õpperühma suurust, vanust ja võimalikke erivajadusi ning soovi korral täpsemat fookust. Õppekäigu ajal eeldame, et õpetaja tagab osalejate võimalikult asjakohase ja distsiplineeritud käitumise ning osaleb soovi korral omal äranägemisel kõikides moodulites.

Õpperetke ja selle läbiviimise täpsem kirjeldus on siin: L75. Looduskaitse ja kaasamise õpiõu (7.-9. klassile Viljandimaal) 2022.

Broneeri õppeprogramm või küsi täiendavat infot  uuealle@uuealle.ee või telefonitsi 5918 8000.

Keskkonnateadlikkuse ja rohetehnoloogiate õpiõu

Keskkonnateadlikkuse ja rohetehnoloogiate õpiõues räägime praktilise loodushoiu, keskkonnateadlikkuse ja rohetehnoloogiate. Arutleme ringmajanduse, prügi sorteerimise, uute tehnoloogiate ning keskkonnahoidliku käitumisega seotud aktuaalsete probleemide ja lahendusvõimaluste üle, lahendame praktilisi ülesandeid.

 • Programmi sihtrühm: 7.-9. klass, kuni 25 õpilast, suuremat gruppi käsitletakse vajadusel ja kokkuleppel kahe klassina ning kaasatakse täiendav juhendaja.
 • Programm kestab 3 tundi ja sobib läbimiseks igal aastaajal. Vahendid õpperetke juhendaja poolt.

Õppeprogrammi eesmärgid

 • Õpitulemus: õpilastel on arusaam loodushoiu olulisusest, õpilastel on teadmised säästliku ja jätkusuutliku käitumise ning nende rakendamise kohta. Õpilastel on esmased teadmised ringmajandusest, rohetehnoloogiatest ja kliimamuutuste mõjust Eesti loodusele ning meeskonnatöö ja kaasamise oskused.
 • Seosed riikliku õppekavaga: mõistab inimese ja keskkonna seoseid, suhtub vastutustundlikult elukeskkonda ning elab ja tegutseb loodust ja keskkonda säästes; oskab esitada loodusteaduslikke küsimusi, nende üle arutleda, esitada teaduslikke seisukohti ja teha tõendusmaterjali põhjal järeldusi. Õppeprogrammis tutvustatav seotakse osaleva klassi ainekavaga riikliku õppekava baasil (nt 7. klass: mõõtmised ja tulemuste esitamine, aine olekud, sademed, väärtused ja väärtushinnangud, tervis ja tervislik elustiil, kehaline aktiivsus; 8. klass: kodanikuühiskond, suhtlemisoskus, inimtegevusega kaasnevad keskkonnaprobleemid, veestik; 9. klass: majandusgeograafia, tarbimine, Eesti kliima ja seda kujundavad tegurid).
 • Seosed riikliku õppekavaga (gümnaasium): kultuuri- ja väärtuspädevus – tajuda, analüüsida ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, ühiskonnaga, loodusega; väärtustada inimlikku, kultuurilist ja looduslikku mitmekesisust; sotsiaalne ja kodanikupädevus – suutlikkus mõista globaalprobleeme, võtta kaasvastutus nende lahendamise eest; väärtustada ja järgida jätkusuutliku arengu põhimõtteid; tunnetada end dialoogivõimelise ühiskonnaliikmena Eesti, Euroopa ja kogu maailma kontekstis;  keskkond ja jätkusuutlik areng – taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda ning väärtustades jätkusuutlikkust, on valmis leidma lahendusi keskkonna- ja inimarengu küsimustele.
 • Seosed keskkonnateadlikkuse ja säästva arengu teemadega: käsitletakse keskkonnakaitse ning looduskaitseliste tegevuste olulisust, säästlikku ja jätkusuutliku looduskasutust ning käitumist looduses, arutletakse kliimamuutuste mõju üle Eesti loodusele.

Õppeprogrammi ülesehitus

Päevakava.

Õppeprogrammi raames käsitletakse seitset teemat. Õpitoa läbimisel looduses on 7 temaatilist rajapunkti. Osalejatele antakse tööleht, mis sisaldab teemakohaseid kontrollküsimusi ning viiteid veebilehtedele ja filmidele. Töölehte saab kasutada nii rajal kui raja läbimise järgselt iseseisva või rühmatööna. Teemad:

 1. Mina ja keskkond (20 minutit)
 2. Loodus – kooslused, elurikkus ja ökosüsteemid (20 minutit)
 3. Keskkonnateadlik käitumine ja igaühe loodushoid (20 minutit)
 4. Looduskasutus ja ringmajandus (20 minutit)
 5. Rohetehnoloogiad ja uued rakendused meie ümber (25 minutit)
 6. Innovatsioon – kuidas lahendused ideedest igapäevaellu jõuavad? (25 minutit)
 7. Väärtused, huvid ja koostöö (20 minutit)
 1. Kaasamine (20 minutit)
 2. Minust muutub maailm (25 minutit)

Õppekeskkond ja turvalisus. 

Õpiõue asukohaks võib olenevalt aastaajast olla klassiruum, koolilähedane õueala või õpiõue korraldaja poolt organiseeritud õpperuum või õppeala vabas looduses. Õpiõue saame läbi viia nii kooli poolt pakutud kui meie valitud sobivas keskkonnas ja asukohas. Omalt poolt pakume programmi läbiviimiseks Uuealle talumetsa ja õpiõue Viljandimaal Kolga-Jaani lähistel. Õpiõue käigus läbitakse ligikaudu 3-4 km ning õpiõue teemapunkte käsitletakse vastavates teema­punktides rajal.

Õpperühma saatva õpetaja roll.

Õppekäigu kokkuleppimisel täpsustada õpperühma suurust, vanust ja võimalikke erivajadusi ning soovi korral täpsemat fookust. Õppekäigu ajal eeldame, et õpetaja tagab osalejate võimalikult asjakohase ja distsiplineeritud käitumise ning osaleb soovi korral omal äranägemisel kõikides moodulites.

Õpperetke ja selle läbiviimise täpsem kirjeldus on siin: L77. Keskkonnateadlikkuse ja rohetehnoloogiate õpiõu (7.-9. klassile Viljandimaal) 2022.

Broneeri õppeprogramm või küsi täiendavat infot uuealle@uuealle.ee või telefonitsi 5918 8000.

Keskkonnaharidus märgis läbimõeldud programm

 

Õpperetk Tulundusmets kui puhkeala (7.-9. klassile Viljandimaal)

Õppeprogrammi eesmärk on tutvustada metsa kasutamist puhkealana ning õpetada turvalist ja säästlikku käitumist ning jätkusuutlikku metsahoidu.

 • Programmi sihtrühm: 7.-9. klass, kuni 25 õpilast, suuremat gruppi käsitletakse vajadusel ja kokkuleppel kahe klassina ning kaasatakse täiendav juhendaja.
 • Programm kestab 3 tundi ja sobib läbimiseks igal aastaajal. Vahendid õpperetke juhendaja poolt.
 • Vajalik varustus: aastaajale vastav õuejalats või matkajalats. Soovitavalt võileivad ja jook (vesi) kergeks eineks looduses.
 • Õppeprogrammi eesmärgid. Võimalda õpilastele aktiivset tegevust looduses; kujundada õpilastes teadmine ja oskus turvaliselt ja säästlikult looduses käitumise kohta; anda teadmisi erinevatest metsatüüpidest, metsa eluringist ja inimtegevuse mõjust; harjutada meeskonnatöö oskusi; näidata kooli õppeainete ja looduse seoseid ning harjutada nende märkamist ja rakendamist.Seosed riikliku õppekavaga (gümnaasium): kultuuri- ja väärtuspädevus – tajuda, analüüsida ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, ühiskonnaga, loodusega; väärtustada inimlikku, kultuurilist ja looduslikku mitmekesisust; sotsiaalne ja kodanikupädevus – suutlikkus mõista globaalprobleeme, võtta kaasvastutus nende lahendamise eest; väärtustada ja järgida jätkusuutliku arengu põhimõtteid; tunnetada end dialoogivõimelise ühiskonnaliikmena Eesti, Euroopa ja kogu maailma kontekstis;  keskkond ja jätkusuutlik areng – taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda ning väärtustades jätkusuutlikkust, on valmis leidma lahendusi keskkonna- ja inimarengu küsimustele.
 • Seosed riikliku õppekavaga: mõistab inimese ja keskkonna seoseid, suhtub vastutustundlikult elukeskkonda ning elab ja tegutseb loodust ja keskkonda säästes; oskab esitada loodusteaduslikke küsimusi, nende üle arutleda, esitada teaduslikke seisukohti ja teha tõendusmaterjali põhjal järeldusi. Õppeprogrammis tutvustatav seotakse osaleva klassi ainekavaga riikliku õppekava baasil (nt 7. klass: mõõtmised ja tulemuste esitamine, aine olekud, sademed, väärtused ja väärtushinnangud, tervis ja tervislik elustiil, kehaline aktiivsus; 8. klass: kodanikuühiskond, suhtlemisoskus, inimtegevusega kaasnevad keskkonnaprobleemid, veestik; 9. klass: majandusgeograafia, tarbimine, Eesti kliima ja seda kujundavad tegurid).
 • Seosed keskkonnateadlikkuse ja säästva arengu teemadega: käsitletakse keskkonnakaitse ning looduskaitseliste tegevuste olulisust, säästlikku ja jätkusuutliku looduskasutust ning käitumist looduses, arutletakse kliimamuutuste mõju üle Eesti loodusele.

Õppeprogrammi ülesehitus

Päevakava. Õppeprogramm koosneb viiest osast ja kokkuvõtvast arutlusest:

 1. Tutvumine metsaga (35 minutit). Koguneme lagendikule ja vaatame, mida enda ümber näeme. Räägime ohutust viibimisest ja turvalisusest metsas. Lepime kokku käitumisreeglid õpperetkel. Läheme metsa – käime erinevates kasvukohatüüpides. Räägime metsa elutsüklist, vaatame erinevas arengujärgus olevaid puid ja metsapõlvkondade vaheldumist. Võrdleme looduslikku ja istutatud metsa. Arutleme inimtegevuse mõju üle praktiliste näidete varal.
 2. Tutvume võimalustega kasutada tulundusmetsa puhkealana (30 minutit). Mängime erinevaid liikumis- ja loodusmänge (kerged osavusmängud, liikumismängud, mõtlemismängud).
 3. Tunnetame metsa ja metsapaus (30 minutit). Kasutame oma meeli metsa tunnetamiseks. Vaatleme metsa. Kuulame metsa. Kompame puid ja erinevaid objekte väikesel juhendatud rajal. Haistmis- ja maitsemeelt rakendame taimetee nautimisel. Söögipaus kaasavõetud võileibade ja joogiga.
 4. Orienteerumine looduses (30 minutit). Rakendame omandatud teadmisi orienteerumiseks ning ülesande täitmiseks.
 5. Inimtegevus ja mets (35 minutit). Keskendume inimtegevuse jälgedele metsas, arutame kuidas tuleks majandada metsa jätkusuutlikult ning millised on metsa majandamisel saadavad tulemused. Arutleme, kuidas kujundada metsa selliselt, et seda saaks kasutada puhkealane ning samas säilitada ka tulundusmetsa funktsioon. Istutame puu.
 6. Kokkuvõte ja tagasiside (20 minutit). Võtame kokku õppepäeval omandatu. Arutame, mida me sellest edaspidiseks kaasa võiksime võtta. Räägime jätkusuutlikust loodushoiust ja elukeskkonna kaitsmisest.

Õppekeskkond ja turvalisus. 

Mitmekesine talumets Viljandimaal on valitud õpperetke eesmärki silmas pidades ning loob mitmekesised võimalused õpiväljundite saavutamiseks. Õppekeskkonna valikul on turvalisus ja ligipääsetavus olnud oluliseks kriteeriumiks. Õpperetkeks kasutatav piirkond (10 ha) on looduses eristatav ning piiritletud põldudega. Õppekeskkonna valikul on turvalisus ja ligipääsetavus olnud oluliseks kriteeriumiks. Õpperetkeks kasutatav piirkond (10 ha) on looduses eristatav ning piiritletud põldudega. Õpilased liiguvad koos saatjaga või (4. mooduli korral) gruppides. Õpperetke alguses tutvustatakse ohutusreegleid. Retke saatvale õpetajale (ja soovi korral ka õpilastele) antakse selge kaart. 

Õpperühma saatva õpetaja roll.

Õppekäigu kokkuleppimisel täpsustada õpperühma suurust, vanust ja võimalikke erivajadusi ning soovi korral täpsemat fookust. Õppekäigu ajal eeldame, et õpetaja tagab osalejate võimalikult asjakohase ja distsiplineeritud käitumise ning osaleb soovi korral omal äranägemisel kõikides moodulites.

 

Õpperetke ja selle läbiviimise täpsem kirjeldus on siin: L76. Tulundusmets kui puhkeala (7.-9. klass Viljandimaal) 2022. Õppeprogramm on saanud Eesti Keskkonnahariduse Ühingu keskkonnaharidusliku õppeprogrammi kirjelduse kvaliteeti tõendava märgise „Läbimõeldud programm“, märgis nr 458.

Broneeri õppeprogramm või küsi täiendavat infot uuealle@uuealle.ee või telefonitsi 5918 8000.

Loodushariduse õppeprogrammid Viljandimaal gümnaasiumile

Keskkonnajulgeoleku ja jätkusuutliku arengu õpituba

Keskkonnajulgeoleku ja jätkusuutliku arengu õpitoas räägime sellest, mida keskkonnajulgeolek endast kujutab ning milliseid valdkondi sisaldab. Tutvustame keskkonnajulgeoleku komponente ning keskkonnakaitse, keskkonnajulgeoleku, loodusliku mitmekesisuse, looduskeskkonna taastamise ning ühiskonna ja kogukondade jätkusuutlikku arengu seoseid. Arutame konkreetsete näidete varal võimalikke lahendusi. Õpitoa raames toimuvad ühisarutelud ning tegevused meeskondades.

 • Programmi sihtrühm: gümnaasiumiõpilased (vanus 16-19 aastat), eesti õppekeel, kuni 34 õpilast.
 • Programm kestab 2 akadeemilist tundi (90 minutit). Programm sobib läbimiseks igal aastaajal.
 • Vahendid õpitoa läbiviija poolt.
 • Õpilaste poolt kaasa võetav vajalik varustus: isiklik kirjutusvahend (soovi korral).
 • Õpitoa asukohaks võib olenevalt aastaajast olla klassiruum, koolilähedane õueala või õpitoa korraldaja poolt organiseeritud õpperuum või õppeala vabas looduses.
 • Õppeprogrammi eesmärgid. Võimalda õpilastele arusaamist keskkonnajulgeoleku erinevatest komponentidest ning seostest keskkonnakaitse, jätkusuutliku arengu, kliimamuutuste ja loodushoiuga; arutleda võimalikust mõjust Eestile; harjutada meeskonnatöö ja kaasamise oskusi.
 • Seosed riikliku õppekavaga: kultuuri- ja väärtuspädevus – tajuda, analüüsida ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, ühiskonnaga, loodusega; väärtustada inimlikku, kultuurilist ja looduslikku mitmekesisust; sotsiaalne ja kodanikupädevus – suutlikkus mõista globaalprobleeme, võtta kaasvastutus nende lahendamise eest; väärtustada ja järgida jätkusuutliku arengu põhimõtteid; tunnetada end dialoogivõimelise ühiskonnaliikmena Eesti, Euroopa ja kogu maailma kontekstis;
  keskkond ja jätkusuutlik areng – taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda ning väärtustades jätkusuutlikkust, on valmis leidma lahendusi keskkonna- ja inimarengu küsimustele.
 • Seosed keskkonnateadlikkuse ja säästva arengu teemadega: käsitletakse keskkonnakaitse ning looduskaitseliste tegevuste olulisust, säästlikku ja jätkusuutliku looduskasutust ning käitumist looduses, arutletakse kliimamuutuste mõju üle Eesti loodusele.

Õpperühma saatva õpetaja roll: õpitoa kokkuleppimisel täpsustada võimalikke soove täiendava fookuse osas ning õpperühma suurust, vanust ja võimalikke erivajadusi. Eeldame, et õpetaja tagab osalejate võimalikult asjakohase ja distsiplineeritud käitumise ning osaleb omal äranägemisel õpitoas. Vajadusel saab õpitoa läbi viia ka ilma õpetaja osaluseta.

Õpitoa ja selle läbiviimise täpsem kirjeldus on siin: Keskkonnajulgeoleku ja jätkusuutliku arengu õpituba – kirjeldus. 

Broneeri õppeprogramm või küsi täiendavat infot uuealle@uuealle.ee või telefonitsi 5918 8000.

Loodushariduse õppeprogrammid Viljandimaal - talumets, metsa eluring, keskkond ja meie

Loodushariduse õppeprogrammid Viljandimaal keskenduvad metsa ja metsa eluringile ning jätkusuutliku keskkonna ja ühiskonna seostele. oleme disaininud loodushariduse õppeprogrammid Viljandimaal kõigi kooliastmete jaoks ning käsitleme olulisi loodusteemasid kõigile eakohaselt. Algklassidele pakume metsaretke koos avastamise ja metsalugudega. Põhikooli teisele ja kolmandale astmele keskendume üha rohkem tervikliku ökosüsteemi käsitlemisele ning looduse ja indiviidi suhtele aga ka vastutusele.

Õppeprogrammid viime läbi PEFC sertifikaadiga erametsas (Uuealle talumets), kus 10 hektaril on erineva vanusega looduskooslused. PEFC-sertifitseerimine näitab, et mets on majandatud vastutustundlikult ja oluline on sotsiaalsete, kultuuriliste, keskkonna ning majanduslike hüvede hoidmine ja säilitamine.

Oma õpperetkedel vaatleme, milline on tulundusmets  ja kuidas on metsas näha erinevaid metsamajandusviise kuni püsimetsanduseni. Näitame, kuidas tulundusmetsa saab kasutada puhke- ja rekreatsioonitegevusteks. Kuulame 140 aastase talukoha lugu ja vaatame vana piirikivi sama vanas metsakraavis. Arutleme, kuidas kogukondi kaasata jätkusuutliku keskkonnahoiu teemasse. Igal kooliastmel teeme metsas ka sobivaid praktilisi tegevusi ja katsetusi. Meie loodushariduse õppeprogrammid Viljandimaal on hästi sobivad ka teiste maakondade koolidele ja õpilastele.

Vastavalt soovidele saame läbi viia ka muid õppeprogramme, loodusretki ja aktiivtegevusi looduses.

Mets meie ümber - loodushariduse õppeprogrammid Viljandimaal

Broneeri sobiv õppeprogramm või küsi täiendavat infot uuealle@uuealle.ee või telefonitsi 5918 8000.