Keskkonnaõppeprogrammid gümnaasiumile

Keskkonnaõppeprogrammid – õpitoad ja loodusretked gümnaasiumiõpilastele lähtuvad gümnaasiumi riiklikus õppekavas toodud üldpädevustest ning kohustuslikest läbivatest teemadest loodushoiu, keskkonnakaitse, säästva ja jätkusuutliku arengu ning kaasamise valdkonnas.

Õppeprogrammidena pakume õpperetke “Mets ja meie vastutus” ning looduskaitse ja kaasamise õpituba .

Õpperetk “Mets ja meie vastutus”

Õpperetke eesmärgiks on tutvumine linnalähedase metsaga ja selle loomastikuga Harjumaal. Programmi raames tutvume erinevate metsatüüpidega, arutame metsa eluringi üle, vaatame kobraste tegevuse aktiivseid jälgi. Räägime turvalisusest looduses. Õpilased saavad ise proovida ainetundide korraldamist looduses, tunnetame metsa viie meelega ning mängime maastikumängu. Retk on sobilik ka liikumise erivajadusega õpilastele. 

 • Sihtrühm: gümnaasiumiaste, õpilaste vanus 15-19 aastat, õppekeel: eesti, grupi suurus kuni 34 õpilast.
 • Programm kestab on 4 akademilist tundi (180 minutit) ja sobib läbimiseks igal aastaajal.
 • Eesmärgid kujundada õpilastes teadmine ja oskus säästlikult ning jätkusuutlikult looduses käitumise kohta; anda teadmisi erinevatest metsatüüpidest, metsa eluringist ning kobraste elulaadist; harjutada tähelepanekute tegemise, järeldamise, argumenterimise ja meeskonnatöö oskusi.
 • Seos riikliku õppekavaga: kultuuri- ja väärtuspädevus – tajuda, analüüsida ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, ühiskonnaga, loodusega; väärtustada inimlikku, kultuurilist ja looduslikku mitmekesisust; sotsiaalne ja kodanikupädevus – suutlikkus mõista globaalprobleeme, võtta kaasvastutus nende lahendamise eest; väärtustada ja järgida jätkusuutliku arengu põhimõtteid; tunnetada end dialoogivõimelise ühiskonnaliikmena Eesti, Euroopa ja kogu maailma kontekstis;  keskkond ja jätkusuutlik areng – taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda ning väärtustades jätkusuutlikkust, on valmis leidma lahendusi keskkonna- ja inimarengu küsimustele.
 • Vahendid õpperetke juhendaja poolt. 
 • Õpilaste poolt kaasa võetav vajalik varustus: aastaajale vastav õuejalats või matkajalats; soovitavalt võileivad ja jook kergeks eineks looduses.

Õpperetke ülesehitus

Päevakava:

 1. Sissejuhatus retkele: eesootavad tegevused, ohutu käitumine metsas, lepime kokku reeglid.
 2. Tutvumine metsaga: vaatame, mida enda ümber näeme, käime erinevates kasvukohatüüpides (nõmmemets, lodumets ja salumets), räägime metsa elutsüklist ja inimtegevuse mõjust.
 3. Koprad: vaatame kobraste tegevuse jälgi –  langetatud puud, vanad ja värsked kännud, koprarajad, räägime kobraste eluviisist, imetleme kõrget pesakuhilat ja kopratiike, arutleme, kuidas kobras on loodusele kasulik ning millal inimesele ebasobiv.
 4. Tunnetame metsa:kasutame oma viit meelt metsa tunnetamiseks – vaatleme metsa, kuulame metsa, kompame puid ja erinevaid objekte. 
 5. Orienteerumine maastikul: rakendame omandatud teadmisi.
 6. Inimtegevus ja mets: vaatame inimetegevuse jälgi metsas, arutame kuidas tuleks hallata jäätmeid, külastame jäätmejaama ning tutuvustame prügi sorteerimise praktilisi nõudeid.
 7. Kokkuvõte ja tagasiside: võtame kokku õppepäeval omandatu, arutame, mida me sellest edaspidiseks kaasa võiksime võtta. Räägime jätkusuutlikust loodushoiust ja elukeskkonna kaitsmisest.

Hind 144 eurot.

Õpperetke ja selle läbiviimise täpsem kirjeldus on siin: L61. Õpperetk Mets ja meie vastutus. Vajaduse ltäiendav info e-kirja teel loodusharidus@selgesiht.ee. Programmi on võimalik kohandada ka teistesse maakondadesse.

Looduskaitse ja kaasamise õpituba gümnaasiumile

Looduskaitse ja kaasamise õpitoas räägime praktilise loodushoiu, looduse propageerimise ja looduskaitsele kaasamise teemadel. Räägime looduskaitselistest ja loodust tutvustavatest tegevustest ning võimalustest Eestis, Arutleme ringmajanduse, prügi sorteerimise, kliimamuutuste ning muude keskkonnahoiu aktuaalsete probleemide ja lahendusvõimaluste üle. Õpitoa jooksul toimuvad ühisarutelud ning tegevused meeskondades.

 • Sihtrühm: gõmnaasiumiõpilased, vanus 16-19 aastat, õppekeel: eesti, grupi suurus kuni 34 õpilast.
 • Programmi ajaline kestus: 2 akadeemilist tundi (90 minutit). Programm sobib läbimiseks igal aastaajal.
 • Eesmärgid: võimalda õpilastele arusaamist loodushoiu olulisusest, kujundada õpilastes teadmine ja oskus säästliku ja jätkusuutliku käitumise kohta, rääkida ringmajandusest, arutleda kliimamuutuste mõjust Eesti loodusele; harjutada meeskonnatöö oskusi.  
 • Seos riikliku õppekavaga: kultuuri- ja väärtuspädevus – tajuda, analüüsida ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, ühiskonnaga, loodusega; väärtustada inimlikku, kultuurilist ja looduslikku mitmekesisust; sotsiaalne ja kodanikupädevus – suutlikkus mõista globaalprobleeme, võtta kaasvastutus nende lahendamise eest; väärtustada ja järgida jätkusuutliku arengu põhimõtteid; tunnetada end dialoogivõimelise ühiskonnaliikmena Eesti, Euroopa ja kogu maailma kontekstis;  keskkond ja jätkusuutlik areng – taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda ning väärtustades jätkusuutlikkust, on valmis leidma lahendusi keskkonna- ja inimarengu küsimustele.
 • Vahendid õpperetke juhendaja poolt. 
 • Õpilaste poolt kaasa võetav vajalik varustus: isiklik kirjutusvahend (soovi korral).

Õpitoa asukohaks võib olenevalt aastaajast olla klassiruum, koolilähedane õueala või õpitoa korraldaja poolt organiseeritud õpperuum või õppeala vabas looduses. Täiendav info e-kirja teel loodusharidus@selgesiht.ee või telefonitsi 5918 9000.

Keskkonnajulgeoleku ja jätkusuutliku arengu õpituba gümnaasiumile

Keskkonnajulgeoleku ja jätkusuutliku arengu õpitoas räägime sellest, mida keskkonnajulgeolek endast kujutab ning milliseid valdkondi sisaldab. Tutvustame keskkonnajulgeoleku komponente ning keskkonnakaitse, keskkonnajulgeoleku, loodusliku mitmekesisuse, looduskeskkonna taastamise ning ühiskonna ja kogukondade jätkusuutlikku arengu seoseid. Arutame konkreetsete näidete varal võimalikke lahendusi. Õpitoa raames toimuvad ühisarutelud ning tegevused meeskondades.

 • Programmi sihtrühm: gümnaasiumiõpilased (vanus 16-19 aastat), eesti õppekeel, kuni 34 õpilast.
 • Programm kestab 2 akadeemilist tundi (90 minutit). Programm sobib läbimiseks igal aastaajal.
 • Vahendid õpitoa läbiviija poolt.
 • Õpilaste poolt kaasa võetav vajalik varustus: isiklik kirjutusvahend (soovi korral).
 • Õpitoa asukohaks võib olenevalt aastaajast olla klassiruum, koolilähedane õueala või õpitoa korraldaja poolt organiseeritud õpperuum või õppeala vabas looduses.
 • Õppeprogrammi eesmärgid. Võimalda õpilastele arusaamist keskkonnajulgeoleku erinevatest komponentidest ning seostest keskkonnakaitse, jätkusuutliku arengu, kliimamuutuste ja loodushoiuga; arutleda võimalikust mõjust Eestile; harjutada meeskonnatöö ja kaasamise oskusi.
 • Seosed riikliku õppekavaga: kultuuri- ja väärtuspädevus – tajuda, analüüsida ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, ühiskonnaga, loodusega; väärtustada inimlikku, kultuurilist ja looduslikku mitmekesisust; sotsiaalne ja kodanikupädevus – suutlikkus mõista globaalprobleeme, võtta kaasvastutus nende lahendamise eest; väärtustada ja järgida jätkusuutliku arengu põhimõtteid; tunnetada end dialoogivõimelise ühiskonnaliikmena Eesti, Euroopa ja kogu maailma kontekstis;
  keskkond ja jätkusuutlik areng – taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda ning väärtustades jätkusuutlikkust, on valmis leidma lahendusi keskkonna- ja inimarengu küsimustele.
 • Seosed keskkonnateadlikkuse ja säästva arengu teemadega: käsitletakse keskkonnakaitse ning looduskaitseliste tegevuste olulisust, säästlikku ja jätkusuutliku looduskasutust ning käitumist looduses, arutletakse kliimamuutuste mõju üle Eesti loodusele.

Õpperühma saatva õpetaja roll: õpitoa kokkuleppimisel täpsustada võimalikke soove täiendava fookuse osas ning õpperühma suurust, vanust ja võimalikke erivajadusi. Eeldame, et õpetaja tagab
osalejate võimalikult asjakohase ja distsiplineeritud käitumise ning osaleb omal äranägemisel õpitoas. Vajadusel saab õpitoa läbi viia ka ilma õpetaja osaluseta.

Keskkonnaõppeprogrammid gümnaasiumile - vastutus ja tuleviku kujundamine

Keskkonnaõppeprogrammid gümnaasiumile lähtuvad kahest peamisest märksõnast: vastutus ja tuleviku kujundamine. Räägime õppeprogrammides vastutusest keskkonna jätkusuutlikkuse ees, võimetekohasest panustamisest ning sellest, et tänaste õpilaste peatsetest valikutest kujuneb see, milline on meie keskkond, Eesti loodus ja ka kogu maailm kahekümne aasta pärast.

Lähtudes meie peamisest õpikeskkonnast – metsast – näitame, millised on seosed taolises kompleksses ökosüsteemis, mida tähendab jätkusuutlik majandamine ja ringmajandus, kuidas igaühe loodushoiu kaudu saame panustada oma elukeskkonna säilimisse ning kuidas kaasata mõttekaaslasi ühistegevusele.

Keskkonnaõppeprogrammid sisaldavad ka metsas turvalise käitumise käsitlemist.

Keskkonnaõppeprogrammid