Loodushariduse õppeprogrammid – õpitoad ja loodusretked 7.-9. klassi lastele lähtuvad põhikooli riiklikus õppekavas vastava kooliastme jaoks toodud pädevustest ning loodushoiu, keskkonnakaitse, säästva ja jätkusuutliku arengu ning kaasamise valdkonna olulistest teemadest.

Õppeprogrammidena pakume õpperetke “Inimene ja mets – sõbrad või vaenlased”, loodushoiu õpituba ning looduskaitse ja kaasamise õpituba.

L51. Õpperetk “Inimene ja mets – sõbrad või vaenlased?”

Õpperetke eesmärgiks on tutvumine linnalähedase metsaga ja inimtegevuse mõjuga metsale Harjumaal. Programmi raames tutvume erinevate metsatüüpidega, arutleme metsa eluringi ning säästliku ja jätkusuutliku looduskasutuse üle, hindame inimtegevuse jälgi metsas, vaatame erinevate loomade, sh kobraste tegevuse jälgi. Räägime turvalisusest looduses. Õpilased saavad ise proovida ainetundide korraldamist looduses, tunnetame metsa viie meelega. Retk on sobilik ka erivajadusega õpilastele. 

 • Sihtrühm: 7.-9. klass, õpilaste vanus 13-16 aastat, õppekeel: eesti, grupi suurus kuni 34 õpilast.
 • Programmi ajaline kestus on 4 akadeemilist tundi (180 minutit). Sobib läbimiseks igal aastaajal.
 • Eesmärgid: kujundada õpilastes teadmine ja oskus säästlikult ning jätkusuutlikult looduses käitumise kohta; anda teadmisi erinevatest metsatüüpidest, metsa eluringist ning kobraste elulaadist; harjutada tähelepanekute tegemise, järeldamise, argumenterimise ja meeskonnatöö oskusi.
 • Seos riikliku õppekavaga: mõistab inimese ja keskkonna seoseid, suhtub vastutustundlikult elukeskkonda ning elab ja tegutseb loodust ja keskkonda säästes; oskab esitada loodusteaduslikke küsimusi, nende üle arutleda, esitada teaduslikke seisukohti ja teha tõendusmaterjali põhjal järeldusi.
 • Vahendid õpperetke juhendaja poolt. 
 • Õpilaste poolt kaasa võetav vajalik varustus: aastaajale vastav õuejalats või matkajalats; soovitavalt võileivad ja jook kergeks eineks looduses.

Päevakava:
 1. Sissejuhatus retkele: eesootavad tegevused, ohutu käitumine metsas, lepime kokku reeglid.
 2. Tutvumine metsaga: vaatame, mida enda ümber näeme, käime erinevates kasvukohatüüpides (nõmmemets, lodumets ja salumets), räägime metsa elutsüklist ja inimtegevuse mõjust.
 3. Koprad: vaatame kobraste tegevuse jälgi –  langetatud puud, vanad ja värsked kännud, koprarajad, räägime kobraste eluviisist, imetleme kõrget pesakuhilat ja kopratiike, arutleme, kuidas kobras on loodusele kasulik ning millal inimesele ebasobiv.
 4. Harjutame ainetunde looduses: näitlikustame koolis erinevates ainetundides õpitut ühiselt rakendades teadmisi konkreetsete loodusobjektide peal.
 5. Tunnetame metsa:kasutame oma viit meelt metsa tunnetamiseks – vaatleme metsa, kuulame metsa, kompame puid ja erinevaid objekte.  Söögipaus kaasavõetud võileibade ja joogiga.
 6. Orienteerumine maastikul: rakendame omandatud teadmisi.
 7. Inimtegevus ja mets: vaatame inimetegevuse jälgi metsas, arutame kuidas tuleks hallata jäätmeid, külastame jäätmejaama ning tutuvustame prügi sorteerimise praktilisi nõudeid.
 8. Kokkuvõte ja tagasiside: võtame kokku õppepäeval omandatu, arutame, mida me sellest edaspidiseks kaasa võiksime võtta. Räägime jätkusuutlikust loodushoiust ja elukeskkonna kaitsmisest. Tutvustame Eesti looduskaitse 110. sünnipäeva motot „Hoia mida armastad” ning kuidas me saaksime selles meile sobivalt panustada.

Hind 120 eurot. Vajadusel võimalik korraldada transport (lisandub retke maksumusele) või kasutada ühistransporti (tasuta).

Õpperetke ja selle läbiviimise täpsem kirjeldus on siin: L51. Õpperetk Inimene ja mets. Vajaduse ltäiendav info e-kirja teel loodusharidus@selgesiht.ee. Kalendris broneerides märkige ürituse koodiks L51.

L54. Loodusharidus: loodushoiu õpituba

Loodushoiu õpitoas räägime keskkonnahoiu tähtsusest, ringmajandusest ja prügi sorteerimisest ning kliimamuutuste mõjust Eesti loodusele. Arvestame, et tänavu möödub 110 aastat looduskaitse algusest Eestis. 1910. aastal moodustati esimene kaitseala. Seetõttu keskendume ka looduskaitse juubeliaasta motole “Hoia mida armastad” ning räägime loodushoiu tähtusest ja praktilistest võimalustest.

 • Sihtrühm: 7.-9. klass, õpilaste vanus 13-16 aastat, õppekeel: eesti, grupi suurus kuni 34 õpilast.
 • Programmi ajaline kestus: 1 või 2 akadeemilist tundi (45 või 90 minutit) vastavalt valikule. Programm sobib läbimiseks igal aastaajal.
 • Eesmärgid: võimalda õpilastele arusaamist loodushoiu olulisusest, kujundada õpilastes teadmine ja oskus säästliku ja jätkusuutliku käitumise kohta, rääkida ringmajandusest, arutleda kliimamuutuste mõjust Eesti loodusele; harjutada meeskonnatöö oskusi.  
 • Seos riikliku õppekavaga: mõistab inimese ja keskkonna seoseid, suhtub vastutustundlikult elukeskkonda ning elab ja tegutseb loodust ja keskkonda säästes; oskab esitada loodusteaduslikke küsimusi, nende üle arutleda, esitada teaduslikke seisukohti ja teha tõendusmaterjali põhjal järeldusi. 
 • Vahendid õpperetke juhendaja poolt. 
 • Õpilaste poolt kaasa võetav vajalik varustus: isiklik kirjutusvahend (soovi korral).

Õpitoa asukohaks võib olenevalt aastaajast olla klassiruum, koolilähedane õueala või õpitoa korraldaja poolt organiseeritud õpperuum või õppeala vabas looduses. Täiendav info e-kirja teel loodusharidus@selgesiht.ee või telefonitsi 5918 9000. Kalendris broneerides märkige palun ürituse koodiks L54.

L55. Looduskaitse ja kaasamise õpituba

Looduskaitse ja kaasamise õpitoas räägime praktilise loodushoiu, looduse propageerimise ja looduskaitsele kaasamise teemadel. Räägime looduskaitselistest ja loodust tutvustavatest tegevustest ning võimalustest Eestis, Arutleme ringmajanduse, prügi sorteerimise, kliimamuutuste ning muude keskkonnahoiu aktuaalsete probleemide ja lahendusvõimaluste üle.  Arvestame, et tänavu möödub 110 aastat looduskaitse algusest Eestis. 1910. aastal moodustati esimene kaitseala. Seetõttu keskendume ka looduskaitse juubeliaasta motole “Hoia mida armastad”.

 • Sihtrühm: 7.-9. klass, õpilaste vanus 13-16 aastat, õppekeel: eesti, grupi suurus kuni 34 õpilast.
 • Programmi ajaline kestus: 1 või 2 akadeemilist tundi (45 või 90 minutit) vastavalt valikule. Programm sobib läbimiseks igal aastaajal.
 • Eesmärgid: võimalda õpilastele arusaamist loodushoiu olulisusest, kujundada õpilastes teadmine ja oskus säästliku ja jätkusuutliku käitumise kohta, rääkida ringmajandusest, arutleda kliimamuutuste mõjust Eesti loodusele; harjutada meeskonnatöö oskusi.  
 • Seos riikliku õppekavaga: mõistab inimese ja keskkonna seoseid, suhtub vastutustundlikult elukeskkonda ning elab ja tegutseb loodust ja keskkonda säästes; oskab esitada loodusteaduslikke küsimusi, nende üle arutleda, esitada teaduslikke seisukohti ja teha tõendusmaterjali põhjal järeldusi. 
 • Vahendid õpperetke juhendaja poolt. 
 • Õpilaste poolt kaasa võetav vajalik varustus: isiklik kirjutusvahend (soovi korral).

Õpitoa asukohaks võib olenevalt aastaajast olla klassiruum, koolilähedane õueala või õpitoa korraldaja poolt organiseeritud õpperuum või õppeala vabas looduses. Täiendav info e-kirja teel loodusharidus@selgesiht.ee või telefonitsi 5918 9000. Kalendris broneerides märkige palun ürituse koodiks L55.