Loodusõpe 4.-6. klassile

Loodusõpe – õpitoad ja loodusretked – 4.-6. klassi lastele lähtuvad põhikooli riiklikus õppekavas vastava kooliastme jaoks toodud pädevustest ning loodushoiu, keskkonnakaitse, säästva ja jätkusuutliku arengu ning kaasamise valdkonna olulistest teemadest. Arvestame, et õpilastel on juba kogemusi metsaga, ent soovime näidata metsa mitmekesise kooslusena ja huvitava keskkonnana.

Loodushariduse õpitoad ja õppeprogrammid  arvestavad vanuserühma huve ja eripära. Õppeprogrammidena pakume: “Loodus ja inimene linnalähedases metsas”, “Metsa saladused”, loodushoiu õpituba/õpiõu ning looduskaitse ja kaasamise õpituba/õpiõu. Täpsemad kirjeldused on lehel allpool.

Keskkonnaharidus märgis läbimõeldud programm

 

     Loodus ja inimene linnalähedases metsas

Õppeprogrammi eesmärk on tutvustada, et ka  linna­lähe­dane mets võib olla huvitav ning õpetada turva­list ja säästlikku käitumist ning jätkusuutlikku loodus­hoidu. Tutvume erinevate metsa­tüüpidega, vaatame, millised loomad seal elavad ja millised taimed kasvavad, mär­kame kobraste, rebaste, kitsede ja põtrade tegevuse jälgi. Arut­leme metsa eluringi, inimese mõju ning säästva looduskasutuse üle. Näitlikustame kooliprogrammi teemasid looduses.  

 • Kestus 3 tundi. Programm sobib läbimiseks igal aastaajal. Grupi suurus kuni 25 õpilast, suurema grupi korral kaasatakse teine juhendaja (käsitleme kahe grupina).
 • Eesmärgid: Võimaldada õpilastele aktiivset tegevust looduses; kujundada õpilastes teadmine ja oskus turvaliselt ja säästlikult looduses käitumise kohta; anda teadmisi erinevatest metsatüüpidest, metsa eluringist ja kobraste elulaadist ning inimtegevuse mõjust; harjutada meeskonnatöö oskusi; näidata kooli õppeainete ja looduse seoseid ning harjutada nende märkamist ja rakendamist.
 • Seos riikliku õppekavaga: väärtustab säästvat eluviisi, oskab esitada loodusteaduslikke küsimusi ja hankida loodusteaduslikku teavet, oskab looduses käituda, huvitub loodusest ja looduse uurimisest. Õppeprogrammis tutvustatav seotakse osaleva klassi ainekavaga riikliku õppekava baasil (nt 4. klass – taimed ja loomad inimese elus, puu vaatlus eri aastaaegadel, inimese sõltuvus loodusest, elu erinevates keskkonnatingimustes; 5. klass – vesi, loomade kohastumised, õhk, õhu saastamine, asula, keskkonnatingimused; 6. klass –
  mets elukeskkonnana, metsatüübid, elurikkus, tasakaal, inimese mõju, loodus- ja keskkonnakaitse).
 • Vahendid õpperetke juhendaja poolt. 
 • Õpilastel vajalik aastaajale vastav riietus ja õuejalats või matkajalats; soovitavalt võileivad ja jook kergeks eineks looduses.

Õppeprogrammi kava:

  1. Sissejuhatus (10 minutit). Lepime kokku käitumisreeglid . Räägime ohutusest. Jaguneme tiimideks.
  2. Tutvumine metsaga (40 minutit). Nõmme­mets, lodumets, salumets; männik, kuusik, kaasik). Räägime metsa elutsüklist.
  3. Praktilised katsed (30 minutit). Määrame puid tüvede põhjal, mõõdame kasvava puu kõrgust, hindame vanust, uurime mulda ja taimi.
  4. Koprad (20 minutit). Vaatame kobraste tegevuse jälgi ning kuidas saavad rebane ja kobras kõrvuti elada.
  5. Inimene looduses (30 minutit). Aktiivtegevused. Inimtegevuse mõju. Peeter Suure merekindluse Kaldase stolli ava ja Miku raudkivid.
  6. Tunnetame metsa ja metsapaus (30 minutit). Kasutame viit meelt metsa tunnetamiseks. Söögipaus kaasavõetud võileibade ja joogiga.
  7. Kokkuvõte ja tagasiside (15 minutit). Võtame kokku omandatu. Arutame, mida sellest edaspidiseks kaasa võtame. 

Hind 144 eurot (sisaldab käibemaksu). Vajadusel võimalik korraldada transport (lisandub retke maksumusele) või kasutada ühistransporti (bussid 34A, 102, 30, 101, 103, 170, J6, J6K, J6N).

Õpperetke täpsem kirjeldus on siin: L41. Loodus ja inimene linnalähedases metsas (4.-6. kl Harjumaal 2022). Õppeprogramm on saanud Eesti Keskkonnahariduse Ühingu keskkonnaharidusliku õppeprogrammi kirjelduse kvaliteeti tõendava märgise „Läbimõeldud programm“, märgis nr 457.

Broneeri või küsi täiendavat infot õppeprogrammi kohta e-kirja teel loodusharidus@selgesiht.ee või telefonitsi 5918 9000.

 

Loodusharidus: Aktiivse loodushoiu õpiõu

Aktiivse loodushoiu õpiõues räägime keskkonnahoiu tähtsusest, ringmajandusest ja prügi sorteerimisest ning kliimamuutuste mõjust Eesti loodusele. Samuti muude loodushoiu aktuaalsete prob­leemide ja lahendusvõimaluste üle. Räägime loodus­kaitse­listest ja loodust tutvustavatest tegevustest ning võimalustest.

 • Programmi sihtrühm: 4.-6. klass, eesti õppe­keel, kuni 25 õpilast, suuremat gruppi käsitletakse vajadusel ja kokkuleppel kahe klassina ning kaasatakse täiendav juhendaja.
 • Programm kestab 2,5 tundi ja sobib läbimiseks igal aastaajal. Vahendid õpperetke juhendaja poolt.

Õppeprogrammi eesmärgid

Võimaldada õpilastele aktiivset tegevust looduses; kujundada õpilastes teadmine ja oskus turvaliselt ja säästlikult looduses käitumise kohta; anda teadmisi erinevatest metsatüüpidest, metsa eluringist ja kobraste elulaadist ning inimtegevuse mõjust; harjutada meeskonnatöö oskusi; näidata kooli õppeainete ja looduse seoseid ning harjutada nende märkamist ja rakendamist.

 • Seosed riikliku õppekavaga: väärtustab säästvat eluviisi, oskab esitada loodusteaduslikke küsimusi ja han­kida loodusteaduslikku teavet, oskab looduses käituda, huvitub loodusest ja looduse uuri­misest. Õppe­prog­ram­mis tutvustatav seotakse osaleva klassi ainekavaga riikliku õppekava baasil (nt 4. klass – taimed ja loo­mad inimese elus, puu vaatlus eri aastaaegadel, inimese sõltuvus loodusest, elu erinevates kesk­konna­tingi­mus­tes; 5. klass – vesi, loomade kohastumised, õhk, õhu saastamine, asula, keskkonnatingimused; 6. klass – mets elukeskkonnana, metsatüübid, elurikkus, tasakaal, inimese mõju, loodus- ja keskkonnakaitse).
 • Seosed keskkonnateadlikkuse ja säästva arengu teemadega: käsitletakse metsa eluringi, säästvat looduskasutust ning käitumist looduses, arutletakse kliimamuutuste mõju üle Eesti loodusele.

Päevakava:

Õpiõue raames käsitletakse kaheksat teemat. Õpiõue läbimisel metsas või õuesõppe vormis on 8 temaatilist rajapunkti. Osalejatele antakse tööleht, mis sisaldab teemakohaseid kontrollküsimusi ning viiteid veebilehtedele ja filmidele. Töölehte saab kasutada nii rajal kui raja läbimise järgselt iseseisva või rühmatööna.

Teemad:

 1. Mina ja loodus (20 minutit)
 2. Elurikkus, püsivus ja muutumine (20 minutit)
 3. Looduskasutus, ringmajandus ja tehnoloogia (20 minutit)
 4. Kliimamuutused maailmas ja Eestis (15 minutit)
 5. Loodushoid ja looduskaitse Eestis ning maailmas (15 minutit)
 6. Igaühe loodushoid – milleks ja kuidas? (20 minutit)
 7. Jäätmete sorteerimine ja loodushoid (20 minutit)
 8. Mida võtan õpiõuest teadmisena kaasa? (20 minutit)

Hind 144 eurot (sisaldab käibemaksu). Vajadusel võimalik korraldada transport (lisandub retke maksumusele) või kasutada ühistransporti (bussid 34A, 102, 30, 101, 103, 170, J6, J6K, J6N).

Õpperetke ja selle läbiviimise täpsem kirjeldus on siin: Aktiivse loodushoiu õpiõu (4.-6. klassile Harjumaal)

Broneeri või küsi täiendavat infot õppeprogrammi kohta e-kirja teel loodusharidus@selgesiht.ee või telefonitsi 5918 9000.

 

L45. Looduskaitse ja kaasamise õpituba

Looduskaitse ja kaasamise õpitoas räägime praktilise loodushoiu, looduse propageerimise ja looduskaitsele kaasamise teemadel. Räägime looduskaitselistest ja loodust tutvustavatest tegevustest ning võimalustest Eestis, Arutleme ringmajanduse, prügi sorteerimise, kliimamuutuste ning muude keskkonnahoiu aktuaalsete probleemide ja lahendusvõimaluste üle. 

 • Sihtrühm: 4.-6. klass, õpilaste vanus 10-13 aastat, õppekeel: eesti, grupi suurus kuni 34 õpilast.
 • Programmi ajaline kestus: 1 või 2 akadeemilist tundi (45 või 90 minutit) vastavalt valikule. Programm sobib läbimiseks igal aastaajal.
 • Eesmärgid: võimalda õpilastele arusaamist loodushoiu olulisusest, kujundada õpilastes teadmine ja oskus säästliku ja jätkusuutliku käitumise kohta, rääkida ringmajandusest, arutleda kliimamuutuste mõjust Eesti loodusele; harjutada meeskonnatöö oskusi.  
 • Seos riikliku õppekavaga: väärtustab säästvat eluviisi, oskab esitada loodusteaduslikke küsimusi ja hankida loodusteaduslikku teavet, oskab looduses käituda, huvitub loodusest ja looduse uurimisest. 
 • Vahendid õpperetke juhendaja poolt. 
 • Õpilaste poolt kaasa võetav vajalik varustus: isiklik kirjutusvahend (soovi korral).

Õpitoa asukohaks võib olenevalt aastaajast olla klassiruum, koolilähedane õueala või õpitoa korraldaja poolt organiseeritud õpperuum või õppeala vabas looduses. Täiendav info e-kirja teel loodusharidus@selgesiht.ee või telefonitsi 5918 9000.

Broneeri või küsi täiendavat infot õppeprogrammi kohta e-kirja teel loodusharidus@selgesiht.ee või telefonitsi 5918 9000.

 

Loodusõpe 4.-6. klassile - looduskooslused, õuesõpe ja panustamine

Loodushariduse õppeprogrammides 4.-6. klassile arvestame selle vanusegrupi suuremat huvi erinevate uute nähtuste vastu, aga ka nende kärsitust teadmiste kogumisel ja süvenemisel. 

Meie peamise ökosüsteemi, metsa, tutvustamisel näitame taimede, loomade ja seente elustiku omavahelisi seoseid ja sõltuvust. Tutvustame loodushoiu ja looduskaitse ajalugu Eestis ning tänapäevaseid probleeme. Loodusprogrammides võimaldame näidete ja seoste põhjal õpilastel analüüsida, teha järeldusi ja jõuda jätkusuutliku loodushoiu ja endapoolsete tegevuste mõtestamiseni. 

Loodusõpe 4.-6. klassile sisaldab ühe komponendina ka käsitlust turvalisusest looduses tegutsemisel

Loodusõpe 4.-6. klassile

Broneeri või küsi meilt täiendavat infot e-kirja teel loodusharidus@selgesiht.ee või telefonitsi 5918 9000.