SelgeSiht keskkonnaharidusprogrammide juhendajad viivad läbi keskkonnateadlikkuse ja loodushariduse õppeprogramme ning metsamatku Harjumaal, Viljandimaal, Lääne-Virumaal ja mujal vastavalt tellimusele ja programmmi asukohale.

Kui õppeprogrammis osaleb üks klass (kuni 25 õpilast), on meie poolt prgrammi tavapäraselt üks juhendaja. Mitme klassi korral või suurema grupi korral kaasame programmi mitu juhendajat.

Juhendajad ja õppeprogrammide läbiviijad

Meie juhendajatel on pikaajaline kogemus keskkonnateadlikkuse ja loodusharidusprogrammide läbiviimisel ning vastav ettevalmistus. Vajadusel leiame igale programmile või seminarile sobiva läbiviija. Mõned meie juhendajad:

Raul Savimaa

Raul on pikaajaliselt tegutsenud keskkonnateadlikkuse, loodushoiu ja kestlikkuse valdkondades. Ta on seotud kogukondade ja keskkonna kestlikkuse ja turvalisuse teemadega nii uuringute ja analüüside kui praktiliste tegevuste kaudu. Raul on osalenud ja osaleb erinevates keskkonnajalajälje väljaselgitamist, süsinikuheidet ja selle vähendamist ning kaugseiret käsitlevates uuringuprojektides.

Ta on 2019. aastal läbinud Luua Metsanduskooli täiendkoolituse kursused matkajuhi ja metsakasvatuse aluste alal ning 2022 Eesti Maaülikooli täiendkoolituse kursuse loodusturismi alal. Raul omandas 2022. aastal noorsootöötaja kutse tase 6 osakutse laagrikasvataja-juhataja (tase 6).

2020. aastal läbis Raul SA Tartu Keskkonnahariduse Keskuse täiendkoolitused „Mets ja kestliku arengu haridus“ ning „Sood ja kestliku arengu haridus“. Samuti on ta läbinud Eesti Keskkonnahariduse Ühingu koolitused „Kliimamuutused tänases infoväljas – alternatiivsed tõed ja väärmõisted“ (2020. aastal), „Päev metsas: mis on püsimetsandus ja kuidas seda hariduses tutvustada?“ (2020. aastal), „Kuidas haridus ja digi kokku sobivad?“ (2021. aastal) ja pärandkooslustest (2022. aastal).  

Raul on Eesti Looduskaitse Seltsi pikaajaline liige, samuti Eesti Keskkonnahariduse Ühingu  liige ja Püsimetsaühistu liige.

Õppeprogrammide koostaja ja juhendajana ning retkejuhina tunneb Raul põhjalikult õpiala, kus õppeprogramm või retk läbi viiakse, eelkõige Harjumaal, Viljandimaal ja Lääne-Virumaal. 

Keeled: eesti, inglise, vene, hispaania, rootsi.

Tiiu Saar

Tiiu on läbi viinud erinevaid keskkonnateadlikkuse ja loodushariduse õppeprogramme ja seminare erinevatele vanuserühmadele üle Eesti. Ta on Eesti Looduskaitse Seltsi aktiivne liige ning läbinud mitmeid keskkonnaalaseid seminare ja koolitusi looduskaitse, liigirikkuse ja keskkonnahoiu teemadel. 

Tiiu on korraldanud ja eest vedanud mitmeid üleriigilisi looduskaitsealaseid konverentse ja seminare ning loodushoiu ja -kaitse projekte. Tal on bakalaureusekraad inglise filoloogias ja magistrikraad kirjalikus tõlkimises (TLÜ).

Tiiu on viinud läbi erinevaid keskkonnahariduse õppeprogramme Harjumaal ja Viljandimaal.

Keeled: eesti, inglise

Tiia Välk

Tiia on aktiivne kogukondade- ja keskkonnaõiguse eest seisja ning piirkondliku loodushoiu ja pärandkultuuri hoidmise eestvedaja. Ta on staazikas külavanemast „sädeinimene“ ning 2023 kevadel sai ka Kodanikühenduse Sihtkapitali kogukonna eestvedaja stipendiumi.

Tiia on lõpetanud Tartu Ülikooli ja Tallinna Pedagoogilise Instituudi kergejõustiku treener-õpetaja ja terviseõpetaja erialal. Ta on töötanud Harju „Jõud“ LNSK õppealajuhatajana ja treenerina, Tallinna „Kergejõustikukoolis treenerina ning kehalise kasvatuse õpetajana Maardu keskkoolis- ja Kallavere koolis. Täiendavalt õppis ta 2016-2018 Haapsalu Kutsehariduskeskuse loodusturismi korralduse erialal, omandades loodusgiidi kutse (tase 5). Juunis 2023 aastal lõpetas neljanda taseme kutseõppes Võru Kutsehariduskeskuse pärandturismi korraldamise eriala. Tiia on aktiivselt tegutsev kutseline loodusgiid ja atesteeritud kultuurigiid Harjumaal, Jõelähtme vallas ja Rebala muinsuskaitsealal. Ta on läbinud novembris 2018 Harjumaa Giidide koolitusprogrammi, sooritanud kultuurigiidi atesteerimise eksami ja maikuus 2023 uuendanud kehtivat atesteeringut kultuurigiidina veel 5 aastaks.

Tiia osales aktiivselt 17. septembril 2021 Tartu loodusmaja koolitusel „UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekti rannikuvaatluste programmi õppepäev“ ning 2021 aastal lõpus läbis edukalt Eesti Teadushuvihariduse Liidu „Alustava huviringi juhendaja“ koolituse. 2022. aastal läbis Tiia laagrikasvataja juhataja koolituse ja sooritas Noorsootöötaja tase 6 osakutse laagrikasvataja-juhataja tase 6 alal. Huvihariduse juhendajana korraldas ja viis Tiia 2023. aastal läbi Jõelähtme valla haridusasutustes kohaliku looduspärandi ja –kultuuripärandi alaseid õppepäevi loodusesning  2023. aasta suvel korraldas lastele päevalaagreid kohalikul looduse-pärandmaastike ja –elustiku tundmaõppimiseks.

Tiia on 2023. aastal läbinud Marketing Instituudi Ettevõtete Külalislahkuse Arenguprogrammi õppekava: Juhtimine ja haldus. Ta on aktiivselt osalenud Eesti Keskkonnahariduse Ühingu, Eesti Looduskaitse Seltsi, turismialastel koolitustel ning teiste organisatsioonide korraldatud seminaridel ja täiendkoolitustel.

Tiia on koostanud ja läbi viinud mitmeid keskkonnahariduse õppeprogramme, loodusretki ning pärandkultuuri tutvustavaid matku. Tiia eriliseks huviks on pärandkultuur ja loodus endise Jõelähtme kihelkonna aladel.

Keeled: eesti, inglise, soome, vene.

Maris Meriste

Maris on lõpetanud Haapsalu Kutsehariduskeskuse loodusturismi korralduse eriala. Ta on omandanud loodusgiidi kutse (tase 5). Samuti osaleb ta Eesti Keskkonnahariduse Ühingu, Eesti Looduskaitse Seltsi ning teiste organisatsioonide täiendkoolitustel, õpperetkedel ja seminaridel. Maris on välja töötanud ja läbi viinud mitmeid loodushariduslikke koolitusi, seminare ja õppeprogramme. Maris on ka Eesti Looduskaitse Seltsi liige. 

Maris on Harjumaal läbi viinud keskkonnahariduse õppeprogramme ja loodushariduslikke tegevusi õpilastele.

Keeled: eesti, inglise, vene.