SelgeSiht OÜ võrdõiguslikkuse plaan

I osa. Eesmärk ja üldised põhimõtted

 1. SelgeSiht OÜ võrdõiguslikkuse plaan kirjeldab meetmeid töötajate, koostööpartnerite ja klientide võrdõiguslikkuse tagamiseks SelgeSiht OÜ tegevuses.
 2. Võrdõiguslikkuse plaan on avalik dokument, mis on allkirjastatud juhatuse liikme poolt ja link sellele avaldatakse SelgeSiht OÜ veebilehel https://selgesiht.eu. Publication: formal document published on the institution’s website and signed by the top
  management.
 3. Võrdõiguslikkuse plaani täitmiseks ja täitmise seireks on kavandatud vajalikud vahendid ning vastavalt vajadusele kaasatakse organsiatsioonivälised eksperdid. Dedicated resources: commitment of human resources and gender expertise to implement it.
 4. Andmed võrdõiguslikkuse plaani täitmise kohta kogutakse aastapõhiselt ning täiendavalt vastavalt vajadusele. Data collection and monitoring: sex/gender disaggregated data on personnel (and students
  for establishments concerned) and annual reporting based on indicators.
 5. Võrdõiguslikkuse plaani ja sellealase teadlikkuse tõstmiseks viiakse vajaduspõhiselt läbi koolitused. Training: Awareness raising/trainings on gender equality and unconscious gender biases for staff and decision-makers.

II osa. Organisatsioonikultuur ning töö- ja eraelu tasakaal (work-life balance and organisational culture)

 1.  

III osa. Sooline võrdõiguslikkus juhtimises ja otsustamisel (gender balance in leadership and decision-making)

 1.  

IV osa. Sooline võrdõiguslikkus värbamisel ja karjäärivalikutes (gender equality in recruitment and career progression)

 1.  

V osa. Sooneutraalsus uuringutes ja koolitustegevustes (integration of the gender dimension into research and teaching content)

 1.  

VI osa. Meetmed soolise vägivalla ja seksuaalse ahistamise vastu (measures against gender-based violence including sexual harassment)

 1.